อุปกรณ์

Qianlin มีเครื่องพิมพ์เฟล็กโซกราฟิคที่ทันสมัยที่สุดและสายการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษทุกชนิดที่ขึ้นรูปอัตโนมัติ